נהלי צלילה

פרק א' - מבוא

 1. נהלים אלו נועדו להבטיח שהפעילות התת-מימית המתבצעת במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי (להלן "המכון") תבוצע באופן שמטרתו לצמצם ככל האפשר את הסיכוי להיפגע מתאונות, מחלות, נזק לרכוש ופגיעה בערכי טבע בים ובחופים וביעילות שתאפשר את השגת המטרות האקדמיות.
 2. הנהלים שלהלן מגדירים:
  1. כללי עבודה ובטיחות, אשר יבטיחו שימוש נכון ובטוח בציוד ובמתקני המכון.
  2. כללים למעקב שוטף לגבי כשירותם של צוללים ובעלי תפקידים אחרים בפעילויות תת-מימיות.
  3. כללים לתחזוקה שוטפת של הציוד כך שתובטח תקינותו לאורך זמן ותובטח זמינותו לגורמים מסייעים למחקר.
  4. סטנדרטים למיון והכשרה של צוללים המבצעים פעילות מדעית תת מימית
  5. נוהלי צלילה במסגרות של המכון, שאינן נכללות במסגרת פעילות המחקר, כגון קורסים, מתנדבים אורחים וכו'
 3. הנהלים שיפורטו להלן, חלים על כל צלילה המבוצעת על ידי חוקרים, מורים, עובדים, סטודנטים, מתנדבים ואורחים של המכון, הפועלים במסגרתו.

פרק ב' - הגדרות ותפקידים

ועדת צלילה

וועדת הצלילה המכונית פועלת בהתאם לנהלי ה AAUS וכן בוחנת ומגבשת תהליכים, מדיניות ונהלים להפעלה בטוחה של פעילות הצלילה המדעית במכון.

הוועדה מורכבת מרוב של צוללים מדעיים פעילים אשר ממונים ע"י הועד המנהל וכן קצין בטיחות הצלילה ומנהל האדמיניסטרטיבי של המכון.

קצין צלילה

קצין הצלילה יופקד על ביצוע ויישום הנהלים במסמך זה וידאג לאחזקתו של ציוד הצלילה השייך למכון. הקצין יהיה אחראי ליידע, להסביר ולתת דין וחשבון למנהל המדעי של המכון מעת לעת. קצין הצלילה ימונה ע"י המנהל המדעי של המכון ויהיה בעל הכשרה כמדריך צלילה ונייטרוקס וכמנהל מרכז צלילה בהתאם לדרישות החוק, ובעל הבנה וניסיון באספקטים השונים של צלילה מדעית. כמו כן, קצין הצלילה יהיה אחראי על מסירת עיקרי תקנון הצלילה לכל צולל והחתמתו על הטפסים המתאימים. קצין הצלילה יאשר, יגביל או ימנע פעילות תת מימית במסגרת המכון ויהיה שותף לתכנון ויישום פרויקטים הדורשים עבודה תת מימית. קצין הצלילה יהיה אחראי ליזום השתלמויות מקצועיות לצוללי המכון בנושאים כגון: תכנון צלילות, מחשבי צלילה, החייאה והצלה. הגדרת הקטגוריות ורמת הצלילה של צוללי המכון תהיה באחריותו של קצין הצלילה.

צולל

אדם המקבל אישור מקצין הצלילה להשתמש בשרותי הצלילה של המכון וצולל במסגרת מחקר, הוראה או מטרה אחרת המתבצעים מטעמו של המכון. צולל ידורג לאחת (או יותר) מהקטגוריות המפורטות לעיל: צולל מדעי, צולל מדעי בהכשרה, צולל אורח.

 

צולל מדעי

צולל ברמת צלילה של לפחות ״צולל מוסמך״, בעל ביטוח לצלילה מדעית ואישור כשירות לצלול מרופא צלילה, שעבר התמחויות מיוחדות בשיטות צלילה מדעית כגון איסוף נתונים, סקרים, מיפוי תת מימי, איתור, הצפת אובייקטים, שימוש בכלי עבודה מתחת למים, קורס פיזיולוגיה ורפואת צלילה והשתלמות צלילה המועברים במסגרת הקורסים הבינאוניברסיטאים של המכון או במוסדות מקבילים. קצין הצלילה יהיה רשאי להכיר בהכשרה מקבילה ממוסדות אחרים ו/או להעניק הסמכת "צולל מדעי" לצוללים בעלי מיומנויות מתאימות. הצלילות יעשו תחת פיקוח ישיר של קצין הצלילה.  לקצין הצלילה הסמכות להורות על כל תכנית הכשרה לצולל מדעי עפ"י שיקולו המקצועי.

צולל מדעי בהכשרה

צולל ברמה של "צולל מוסמך", בעל ביטוח לצלילה מדעית ובדיקת רופא צלילה בתוקף, שנמצא בתהליך הכשרה כצולל מדעי אשר מפוקח ע"י קצין הצלילה או מי שהוסמך על ידו. בכדי להמשיך לצלול במכון, חייב לעבור תוך שנה הסמכה ל"צולל מדעי". קטגוריה זו כוללת צוללים המתנדבים לסייע לחוקרים וסטודנטים בעבודת המחקר.

צולל  אורח

צולל בעל הסמכה לצלילה ספורטיבית מאחד מארגוני הצלילה המוכרים ע"י הרשות לצלילה ספורטיבית ובעל ביטוח צלילה בתוקף. הצולל אינו רשאי להתלוות לצולל מדעי כבן זוג אלא אם הצלילה בעלת אופי של צלילה ספורטיבית אשר אינה כוללת עבודה מדעית (למעט צילום ורישום). על הצולל לעבור בהצלחה מבחן כישורי צלילה על ידי קצין הצלילה של המכון. קצין הצלילה יכול לפטור את הצולל המוסמך /אורח מצלילת מבחן בהתאם לשיקולו.

צולל אורח יבצע צלילות בעלות אופי ספורטיבי בלבד, יהיה רשאי לצפות בעבודה המדעית אך לא לקחת חלק פעיל בה (למעט רישום וצילום). בצלילה כזו, לצולל האורח יהיה בן זוג נוסף אשר לא ייקח חלק בצלילה המדעית.

מעבר מקטגוריה לקטגוריה יעשה אך ורק לאחר אישור בכתב מקצין הצלילה

מוביל צלילה

בכל צלילה, אדם אחד יוגדר כצולל המוביל אשר יהיה אחראי על הצלילה ועל הפעולות הבאות:

·         הצגה ואישור תכנית הצלילה בפני קצין הצלילה

·         תדרוך המשתתפים בצלילה בהתאם למטרות הצלילה ובכפוף לאישור שניתן לה ע"י קצין הצלילה

·         רישום הצלילה על גבי לוח רישום הצוללים (כניסה ויציאה)

·         תיאום הצלילה וקבלת אישורים מגורמים חיצוניים בהתאם לצורך (חיל הים, רט"ג וכיו"ב)

·         הבטחת קיומו של ציוד בטיחות וחירום תקין באתר הצלילה.

·         הפסקת הצלילה אם לדעתו התנאים אינם בטוחים או שונים מאישור הצלילה שניתן ע"י קצין הצלילה. כל אחד מחברי הצוות יכול להפסיק את הצלילה בכל זמן.

·         דיווח לקצין הצלילה על כל דבר חריג שהיה בצלילה ועל כל חריגה מהאישור שניתן לצלילה.

משלחת מחקר

משלחת המבצעת פעילות מחקר מחוץ לאילת. הצלילות במשלחת מחקר תתבצענה לפי תקנון הצלילה, בגיבוי של ביטוח המכסה פעילות בישראל ובחו"ל (באחריות הצולל). קצין הצלילה בשיתוף המדען הראשי של המשלחת ימנה רכז צלילה למשלחת. רכז הצלילה של המשלחת יוודא הימצאות הביטוח, קיום התנאים לביצוע פעילות צלילה בטוחה וידאג לתכנון תכנית להגשת טיפול רפואי הולם ופנוי בעת הצורך ותקשורת.

רכז צלילה במשלחת מחקר

רכז הצלילה יהיה צולל מדעי, ומינויו כרכז יאושר ע"י קצין הצלילה של המכון. באחריות רכז הצלילה לוודא שצלילות המשלחת והפעילויות הקשורות בהן יבוצעו בצורה בטוחה תוך דאגה לשלום הצוללים ובתאום עם כל הרשויות המוסמכות. ככל הניתן, רצוי כי רכז הצלילה לא יהיה ראש תכנית המחקר. רכז הצלילה ידאג להכין תכנית להגשת טיפול רפואי הולם בעת הצורך, פינוי ותקשורת ויהיה אחראי על ביצועה במהלך פעילות המשלחת.

רופא צלילה

רופא מורשה כהגדרתו באוגדן הצלילה של הרשות הישראלית לצלילה, או כפי שיוגדר על ידי החברה הישראלית לרפואה הפרברית.

צלילה מדעית

צלילה המתבצעת בהתאם לנוהלי ה- AAUS לצורך פעילות מדעית, מחקרית או חינוכית על ידי צוללים שמטרתם היחידה בצלילה היא לבצע משימות מחקר מדעיות. צלילה מדעית אינה כוללת ביצוע משימות הקשורות בדרך כלל לצלילה מסחרית כגון: בְּנִיָה, הֲרִיסָה, חיתוך או ריתוך או שימוש בחומרי נפץ.

צלילת אויר

צלילה המתבצעת כשהצוללים המשתתפים בה נושמים אויר דחוס ממערכת צלילה עצמאית.

צלילת נייטרוקס

צלילה שבה הצוללים נושמים אויר מועשר בחמצן. צלילת נייטרוקס תתבצע רק על ידי צוללים שהוסמכו כצוללי נייטרוקס.

צלילה טכנית

צלילה העולה על הגבולות האופייניים לצלילה ספורטיבית מבחינת עומק וזמן צלילה. הצלילה עשויה לכלול שימוש בתערובות גז משתנות וכוללת בד"כ גם חניות דקומפרסיה. צלילה טכנית תתבצע רק על ידי צוללים מוסמכים לצלילה טכנית, המשתמשים בציוד המותאם לצלילה טכנית. התכנון והביצוע של צלילות טכניות יעשה בפיקוח צמוד של קצין הצלילה.

צלילת מערכת סגורה

צלילה המתבצעת תוך שימוש במערכת סגורה הפועלת עם מיכל חמצן + מיכל מדלל עם תערובת גזים עפ"י פרופיל הצלילה. הצלילה תבוצע רק על ידי צוללים מוסמכים לצלילה במערכת סגורה ובהתאם לעומק ההסמכה של הצולל עם ההסמכה לעומק הרדוד יותר. התכנון והביצוע של צלילות במערכת סגורה יעשה בפיקוח צמוד של קצין הצלילה.

פרק ג' - התנאים לצלילה במסגרת המכון

א. לא יצלול אדם במסגרת המכון אלא לאחר קבלת אישור מקצין הצלילה.

ב. כל צולל חייב בביטוח צלילה עם כיסוי לצלילה מדעית בתוקף (צולל אורח חייב בביטוח לצלילה ספורטיבית).

ג. על כל צולל (למעט צולל אורח) לעבור בדיקות רפואיות ע"י רופא צלילה כדלהלן:

עד גיל 40

 • מילוי הצהרה רפואית.
 • בדיקת שתן כללית.

·         בדיקת רופא צלילה.

הערה: יש צורך בבדיקה חוזרת כל 5 שנים

מעל גיל 40

 • מילוי הצהרה רפואית.
 • בדיקת שתן כללית.
 • צילום חזה.( נדרש רק במהלך הבדיקה הראשונה מעל גיל 40)
 • בדיקת שומנים בדם.
 • בדיקת סוכר בצום.
 • א.ק.ג. במנוחה. (מעל גיל 45 יש לבצע א.ק.ג במאמץ)
 • הערכת מחלת לב כלילית באמצעות הערכת גורמי סיכון
 • בדיקת רופא צלילה

הערה: יש צורך בבדיקה חוזרת כל 3 שנים

מעל גיל 60

 • מילוי הצהרה רפואית.
 • היסטוריה רפואית.
 • בדיקה גופנית מלאה בדגש על רכיבים נירולוגים ואוטולוגים.
 • בדיקת שתן כללית.
 • בדיקת שומנים בדם.
 • בדיקת סוכר בצום.
 • א.ק.ג. במאמץ.
 • הערכת מחלת לב כלילית באמצעות הערכת גורמי סיכון.
 • בדיקת רופא צלילה.

הערה: יש צורך בבדיקה חוזרת כל 2 שנים

ד. כל צולל מדעי חייב "רענון" בנוהל הצלה -תוקף הרענון לשנתיים.


 

פרק ד' - נהלי צלילה

נהלים כלליים לקראת הצלילה

1.       צוללים אורחים, או צוללים במסגרת קורסים של המכון או מוסדות אקדמיים אחרים, יתכן וידרשו למסור הצהרה בכתב על כי הם כשרים לבצע את המשימה בעבורה הם צוללים ויצהירו כי המכון פטור מכל אחריות בגין צלילתם במכון.

2.       צוללים מדעיים ממוסדות אחרים בארץ או בעולם שמבקשים לצלול במסגרת המכון,  יביאו "מכתב הדדיות" מקצין הצלילה של המוסד בו הם לומדים ו/או עובדים.

3.       צולל במסגרת המכון חייב להשתמש בציוד תקין אשר טופל ע"י טכנאי מוסמך בהתאם להוראות היצרן. קצין הצלילה רשאי לדרוש לראות את המסמכים המוכיחים כי הציוד נבדק כנדרש.

4.        צולל שלא צלל במשך 6 חודשים יחויב בריענון צלילה כפי שנקבע ע"י הרשות לצלילה ספורטיבית בישראל.

5.       צלילה לנשים בהריון אסורה כמתחייב מתנאי ביטוח הצלילה הספורטיבית ו/או המדעית.

6.       צולל שזו לו הפעם הראשונה לצלול במכון, חייב בצלילת מבחן. לאחר מעבר מבחן הצלילה בהצלחה הוא יהיה רשאי לצלול עד עומק של 12 מ' .

7.       ניתן לבקש לעשות צלילת מבחן ל 30 מ' רק אחרי לפחות 5 צלילות במסגרת המכון ובתנאי שלצולל יש הסמכה של צולל ספורטיבי לעומק 30 מטר.

8.       קצין הצלילה רשאי לבקש מכל צולל לעבור צלילת מבחן עפ"י שיקולו המקצועי.

9.       קצין הצלילה רשאי לפטור צולל מצלילת מבחן עפ"י שיקולו המקצועי.

10.    קצין הצלילה רשאי לדרוש מצולל להיבדק בדיקה רפואית בכל עת שימצא לנכון.

 

ממשק צוללים-ספינה

11.    ביום שבו מתבצעת פעילות של ספינה במזח המכון, ידאג קצין הצלילה ליידע את כל הצוללים המקיימים פעילות צלילה באותו היום.

12.    בזמן פעילותה של הספינה בשטח המכון תותר צלילה רק דרך הכניסה הצפונית וצפונה או מהכניסה הדרומית ודרומה. כל צלילה באזור המזח מחויבת באישור מיוחד מקצין הצלילה.

13.    שטח עגינת הסירות הינו אסור לצלילה. כל השטח מהמזח ושמונים מטר דרומה הינו שטח סגור לצלילה. בשטח זה אין לצלול רדוד מ-5 מטרים. כל צלילה באזור זה מחויבת באישור מיוחד מקצין הצלילה.

14.    בעת ביצוע צלילה שלא באזור מול המכון או באזור הסגור לכלי שייט, יונף דגל צלילה כמתואר בחוקי השייט. בדרך כלל יונף הדגל מכלי שייט המשרת את הצלילה או ממצוף הנגרר על ידי אחד הצוללים.

 

תכנון המשימה

15.    התכנון של כל פעילות צלילה במסגרת פרויקט מחקר יובא לאישורו של קצין הצלילה. קצין הצלילה יאשר, יגביל או ייזום שינויים בתכניות הצלילה המוצעות כדי להשיג רמת בטיחות אופטימלית.

16.    התכנון והביצוע של כל צלילה, יעשה תחת הנחייתו המקצועית ואישורו של קצין הצלילה.

17.    מוביל הצלילה יאשר את הצלילה/פרויקט הצלילה אצל קצין הצלילה. צלילה ללא אישור קצין הצלילה, או מי שהוסמך על ידו, אסורה!

18.    כל צלילה לעומק 30 מ' או יותר תתבצע תוך שימוש בנייטרוקס. מומלץ להשתמש בנייטרוקס בכל צלילה עמוקה יותר מ-25 מ'. (למעט צלילות באישור קצין הצלילה)

19.    צלילה לעומק העולה על 10 מ' מחייבת חניית דקומפרסיה לביטחון, של 3 דקות בעומק 5 מ'.

20.    על כל מוביל צלילה לוודא כי פרטי הצלילה נרשמו במערכת ההזמנות באתר האינטרנט של המכון לפני הכניסה למים, ולוודא את רישום הצלילה על לוח הצלילות שבמועדון (כניסה/יציאה).

21.    מוביל הצלילה יתדרך את חברי הצוות לפני הצלילה. התדריך יכלול את: מטרות הצלילה, עומק+ זמן, אופן העבודה, מקרים ותגובות ותיאום סימנים מוסכמים.

22.    על כל צולל לבצע בדיקת ציוד צלילה אישי ואח"כ בדיקת בן זוג לפני הכניסה למים. למען הסר ספק, האחריות על תקינות ציוד הצלילה והפעלתו המקצועית הינה על הצולל. בשום פנים ואופן לא יצלול צולל עם ציוד שאינו תקין.

 

מהלך הצלילה

23.    על הצלילה להתבצע בהתאם לתוכנית הצלילה שנקבעה מראש. שינוי תכנית הצלילה במהלכה יהיה שינוי לחומרה כלומר הצוללים יצללו לעומק רדוד יותר מהמתוכנן או לזמן קצר יותר מהמתוכנן.

24.    הכניסה והיציאה מהמים יתבצעו על ידי כל המשתתפים. צלילת יחיד אסורה!

25.    על כל הצוללים בצוות לשמור על קשר עין ביניהם. המרחק בין הצוללים חייב לאפשר מתן עזרה במקרה חירום.

26.    יש לדווח לחברי הצוות כאשר לחץ האוויר במיכל מגיע ל- 100 אטמוספירות או ללחץ אותו קבעו בתדריך.

27.    יש לסיים את הצלילה כאשר לחץ האוויר מגיע ל- 50 אטמוספירות.

28.    הצולל אחראי לביטחונו האישי בפועל. אין לצלול כאשר תנאי הים אינם בטוחים, כאשר הצולל אינו מרגיש כשורה ובכל מקרה שאיזה שהוא גורם עלול לגרוע מרמת הבטיחות של הצלילה. כל צולל רשאי להורות על סיומה של הצלילה.

29.    במקרי חירום כאשר נשקפת סכנת חיים, הצוללים רשאים להפר סעיפים מתקנון הצלילה. מקרים כאלה ידווחו בכתב ובע"פ לקצין הצלילה ויכללו הסברים המתארים את הנסיבות והצדקה לצעדים שננקטו.

30.    חובה על הצולל לדווח באופן מיידי לקצין הצלילה על כל חריג הקשור בבטיחות צלילה, כולל "כמעט וקרה".

31.    לאחר תאונת צלילה, על הצולל להיבדק בדיקה גופנית על ידי רופא צלילה ולעבור לפי החלטתו בדיקות נוספות, כתנאי לחזרה לפעילות צלילה במכון.

32.    במקרה של בעיה רפואית יש להודיע לקצין הצלילה ולהתייעץ עם רופא צלילה.

 

צוות או צולל שלא ימלאו אחר הנהלים עשויים להיות מושעים מכל פעילות צלילה במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי ומשימוש בציוד המכון. הרשאים להשעות צולל הם קצין הצלילה וועדת הצלילה של המכון על פי שיקול דעתם וללא חובת הנמקה. הרשאה מחודשת לצלול תינתן אך ורק באישור בכתב מוועדת הצלילה או מקצין הצלילה.

 

צלילת לילה

צלילת לילה הינה צלילה המבוצעת כולה או חלקה בחשכה. לצלילה זו מתווספות ההגבלות הבאות:

 1. צלילת לילה תבוצע אך ורק בתיאום מראש עם קצין הצלילה.
 2. צלילת לילה תבוצע רק באתר המוכר למשתתפים בצלילה, מצלילה שביצעו בשעות האור.
 3. לכל צולל יהיה פנס צלילה אשר יהיה מסוגל להאיר במהלך כל הצלילה. מומלץ להצטייד בפנס נוסף לגיבוי.
 4. מוביל הצלילה יתדרך את הצוללים עם דגש לתנאי הלילה, זיהוי נקודת יציאה, בעלי חיים, שימוש בפנס, סימנים מוסכמים
 5. יש לתאם מראש את הצלילה עם חיל הים (צלילות באילת).
 6. לפני הכניסה למים, יש להודיע בהודעת טקסט לקצין הצלילה על מועד הכניסה למים ועל מועד היציאה המשוער.
 7. עם תום הצלילה יש להודיע בהודעת טקסט לקצין הצלילה על סיום הצלילה.

שמירת טבע:

 1. הצוללים נדרשים להקפיד הקפדה יתרה על חוקי שמירת הטבע. הוצאת מדגמים כגון: אלמוגים, דגים ויצורים אחרים ופגיעה בערכי טבע מוגנים תיעשה אך ורק באישור רשות שמורות הטבע. האחריות להשגת האישור מוטלת על הצולל.
 2. הפעילות המדעית בשטח תיעשה באופן שיצמצם ככל האפשר נזקים משניים לערכי טבע.
 3. מכשירים ועצמים זרים המוכנסים למים לביצוע עבודה מדעית מחוייבים באישור רט״ג ויוצאו מהים עם סיום העבודה/הפרויקט.

נוהל הפעלת צולל בטיחות:

בכל צלילה המחייבת חניות דקומפרסיה, יש צורך בצולל בטיחות אשר יפקח על אזור הצלילה ויהיה מוכן לתת מענה מיידי למצב חירום אצל הצוללים.

על צולל הבטיחות להיות נוכח בתדריך הצלילה ועליו לדעת היכן אמורים הצוללים להימצא בכל שלב.

קצין הצלילה רשאי ע"פ שיקול דעתו, ועל מנת שלא ייווצר מצב בו צולל הבטיחות יצלול לבד- לחייב צולל בטיחות נוסף (להלן "הצולל השני") אשר יהיה בכוננות של דקה הגעה לחבירה עם הצולל הראשי. הציוד לצולל השני יוכן מבעוד מועד ע"י צולל הבטיחות והוא יתדרך את הצולל השני נקודתית לגבי מה שהם צריכים לבצע.

התרחישים שעליהם צולל הבטיחות צריך לתת מענה:

1.      אובדן בן זוג.

2.      אובדן גז נשימה.

3.      צולל מחוסר הכרה.

4.      צולל במצוקה שיש צורך ללוות אותו.


סימנים מוסכמים בין הצוללים לבין צולל הבטיחות והפעולות שיש לנקוט:

1.      מצוף כתום/אדום עם סרט צהוב: מסמל אירוע המחייב כניסת צולל בטיחות למים והושטת עזרה.

·        הודעה למרכז הצלילה בדבר האירוע

·        כניסה למים עם ציוד הצלילה האישי+ מיכל 12 ליטר 50% חמצן עם שני ווסתים, (אלא אם נקבע מראש גז אחר)

·        הגעה למצוף- בדיקה אם יש עליו סלייט מהצוללים

·        צלילה לאורך האנך של המצוף וחבירה לצוללים

·        זיהוי הבעיה והמשך טיפול בה

2.      שני מצופים כתומים/אדומים, ללא סרט צהוב: מסמל נתק בין הצוללים

·        הודעה למרכז הצלילה בדבר האירוע

·        מדובר ככל הנראה בנתק בין הצוללים

·        כניסה למים עם קמ"ס

·        הגעה למצוף הקרוב וגרירתו למפגש עם הצולל השני

3.      מצוף כתום /אדום+ מצוף כתום/אדום עם סרט צהוב: מסמל נתק בין הצוללים כאשר אחד מהם זקוק לסיוע דחוף

·        הודעה למרכז הצלילה בדבר האירוע,

·        כניסה למים עם ציוד הצלילה האישי+ מיכל 12 ליטר 50% חמצן עם שני ווסתים, (אלא אם נקבע גז אחר לצלילה ספציפית)

·        הגעה למצוף עם הסרט הצהוב (הוא בעדיפות ראשונה)- בדיקה אם יש עליו סלייט

·        צלילה לאורך האנך של המצוף וחבירה לצולל

·        זיהוי הבעיה והמשך טיפול בה

·        צולל שני יגיע עם קמ״ס למצוף הנותר ויחביר אותו לבן הזוג.

 

ככלל- אירוע חירום מחייב את צולל הבטיחות לצלול לבד (לאורך אנך) ולכן רק במקרה חירום הוא רשאי לצלול לבד, עד לעומק מכסימלי של 20 מטר.

 

הכנות וניהול המשימה:

יש לוודא המצאות:

·        ערכת חמצן (רצוי גם דפיברילטור)

·        מיכל 12 ליטר 50% חמצן 200 אטמ' עם שני ווסתים

·        משקפת

·        במקרה של צלילה מחוץ למועדון, יש לוודא כי לצולל הבטיחות יש טלפון לדיווח למרכז הצלילה (לכייל לחיוג מהיר)

·        כרטיס עם מספרי חירום למקרה של צלילה מחוץ למועדון וללא קליטה סלולרית (יש לתת את הכרטיס לאחד הנוכחים באירוע והוא אמור לדווח)

·        על צולל הבטיחות להתמקם במקום שמאפשר קשר עין עם האזור בו אמורים הצוללים להימצא בכל שלב בצלילה, ללא הסתרות (מזח, מעקה, ישיבה נמוכה מדי וכיו"ב)

·        במקרה חירום- יש ליידע את כל הסובבים ולהעזר בהם (הודעה למרכז הצלילה, קריאה לאמבולנס, נשיאת ציוד וכיו"ב)

·        במקרה של צלילה מרוחקת מהחוף יש להשתמש בסירה- צולל הבטיחות על כל ציודו יימצא בסירה

·        צלילות המחייבות נוכחות של צולל בטיחות יתקיימו רק כאשר יש במרכז הצלילה נוכחות של קצין הצלילה או עוזרו

·        בכל מקרה של אירוע חירום -יש לדווח מיד למרכז הצלילה ורק אז להיכנס למים (מרכז הצלילה ייתן הנחיות "ויגלגל" את האירוע מבחינת קריאה לעזרה, חיפוש, דיווחים וכיו"ב)

·        תרגול תקופתי של נוהל זה יעשה במסגרת ריענון הצלה

 

פרק ה' - טיפול והשאלת ציוד צלילה

 1. צולל שקיבל ציוד צלילה של המכון אינו רשאי להעבירו לאדם אחר.
 2. תקינותו של ציוד צלילה השייך למכון הינה באחריותו של קצין הצלילה. האחריות על תקינותו של ציוד צלילה פרטי או ציוד השייך לאחת מקבוצות המחקר במכון הינה של המשתמשים. קצין הצלילה רשאי לבדוק את תקינות הציוד של הצוללים במכון בכל עת לפי שיקול דעתו והוא רשאי להורות על הפסקת שימוש בפריט ציוד כזה או אחר, או להורות על שליחת פריט ציוד לבדיקה טיפול או תיקון.
 3. כל אדם השואל ציוד יבדוק את תקינותו בעת ההשאלה ובטרם ישתמש בו. אין לצלול עם ציוד שהתגלה בו פגם. הצולל מתחייב לשמור על הציוד. בתום הצלילה ישטוף הצולל את הציוד ויחזירו למרכז הצלילה. במידה ונמצא ציוד פגום על הצולל לדווח על כך לקצין הצלילה.
 4. קצין הצלילה יהיה אחראי לכך שכל הווסתים, מאזני הציפה והמכלים שבבעלות המכון יעברו ביקורות תקופתיות כפי שמתחייב מכללי הרשות לצלילה ספורטיבית, ע"י טכנאי מוסמך.
 5. תחזוקת מדחס האוויר והמערכת ההיקפית הקשורה לו תיעשה בהתאם להוראות היצרן ובאחריותו של קצין הצלילה.

 

פרק ו' – נספחים/טפסים

נוהל AAUS
שאלון רפואי לצולל מדעי
טופס בקשה לביצוע צלילה/סדרת צלילות
כתב הצהרה – לצולל אורח במכון
טופס השאלת ציוד צלילה
טופס הצהרה- כניסה למכון למטרת צלילה ספורטיבית
Top