נהלי צלילה

פרק א' - מבוא

 1. נהלים אלו נועדו להבטיח שהפעילות התת-מימית המתבצעת במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי (להלן "המכון") תבוצע באופן שמטרתו לצמצם ככל האפשר את הסיכוי להיפגע מתאונות, מחלות, נזק לרכוש ופגיעה בערכי טבע בים ובחופים וביעילות שתאפשר את השגת המטרות האקדמיות.
 2. הנהלים שלהלן מגדירים:
  1. כללי עבודה ובטיחות, אשר יבטיחו שימוש נכון ובטוח בציוד ובמתקני המכון.
  2. כללים למעקב שוטף לגבי כשירותם של צוללים ובעלי תפקידים אחרים בפעילויות תת-מימיות.
  3. כללים לתחזוקה שוטפת של הציוד כך שתובטח תקינותו לאורך זמן ותובטח זמינותו לגורמים מסייעים למחקר.
  4. סטנדרטים למיון והכשרה של צוללים המבצעים פעילות מדעית תת מימית כדוגמת AAUS.
  5. נוהלי צלילה במסגרות של המכון, שאינן נכללות במסגרת פעילות המחקר, כגון קורסים, מתנדבים אורחים וכו'
 3. הנהלים שיפורטו להלן, חלים על כל צלילה המבוצעת על ידי חוקרים, מורים, עובדים, סטודנטים, מתנדבים ואורחים של המכון, הפועלים מטעמו.

פרק ב' - הגדרות ותפקידים

ועדה מקצועית

ועדה הממונה מדי פעם בפעם ע"י הועד המנהל, תפקידה להמליץ בפני הועד המנהל על תהליכים, מדיניות ונהלים לצלילה במכון.

קצין צלילה

קצין הצלילה יופקד על ביצוע ויישום הנהלים במסמך זה וידאג לאחזקתו של ציוד הצלילה השייך למכון. יהיה אחראי ליידע, להסביר ולתת דין וחשבון למנהל המדעי של המכון מעת לעת. קצין הצלילה ימונה ע"י המנהל המדעי של המכון ויהיה בעל הכשרה כמדריך צלילה וכמדריך נייטרוקס בהתאם לדרישות החוק, ובעל הבנה וניסיון באספקטים השונים של צלילה מדעית. כמו כן, קצין הצלילה יהיה אחראי על מסירת עיקרי תקנון הצלילה לכל צולל והחתמתו על הטפסים המתאימים. קצין הצלילה יאשר, יגביל או ימנע פעילות תת מימית במסגרת המכון ויהיה שותף לתכנון ויישום פרויקטים הדורשים עבודה תת מימית. קצין הצלילה יהיה אחראי ליזום השתלמויות מקצועיות לצוללי המכון בנושאים כגון: תכנון צלילות, מחשבי צלילה, החייאה והצלה. הגדרת הקטגוריות ורמת הצלילה של צוללי המכון תהיה באחריותו של קצין הצלילה.

צולל

אדם המקבל אישור מקצין הצלילה להשתמש בשרותי הצלילה של המכון וצולל במסגרת מחקר, הוראה או מטרה אחרת המתבצעים מטעמו של המכון. צולל ידורג לאחת (או יותר) מהקטגוריות המפורטות לעיל: צולל מדעי, צולל מדעי בהכשרה, צולל ספורטיבי וצולל אורח.

 

צולל מדעי

צולל ברמת צלילה של לפחות צולל מוסמך, שעבר התמחויות מיוחדות בשיטות איסוף נתונים, סקרים, מיפוי תת מימי, איתור, הצפת אובייקטים, שימוש בכלי עבודה מתחת למים, קורס פיזיולוגיה ורפואת צלילה והשתלמות צלילה המועברים במסגרת הקורסים הבינאוניברסיטאים של המכון. הצולל המדעי רשאי לעבוד על פרויקטים בעומק של עד 30 מ'. צלילות לעומקים שבין 30 - 40 מ' יעשו תחת פיקוח ישיר של קצין הצלילה. בעל ביטוח צלילה מתאים. קצין הצלילה יהיה רשאי להכיר בהכשרה מקבילה ממוסדות אחרים.

צולל מדעי בהכשרה

צולל ברמה של "צולל מוסמך", שנמצא בתהליך הכשרה כצולל מדעי. חייב לעבור תוך שנה קורס "צולל מדעי" המועבר במסגרת הקורסים הבינאוניברסיטאים של המכון. בעל ביטוח צלילה מדעי.

צולל ספורטיבי

צולל מוסמך. רשאי להתלוות לצולל מדעי כבן זוג בצלילות לעומק של עד 10 מ', בתנאי שעבר בהצלחה מבחן כישורי צלילה על ידי קצין הצלילה של המכון. בעל ביטוח צלילה ספורטיבי.

צולל אורח

רשאי לצלול במסגרת צלילה ספורטיבית על פי מגבלות הדרגה שלו ועל פי קביעת קצין הצלילה. בעל ביטוח צלילה ספורטיבי.

מעבר מקטגוריה לקטגוריה יעשה אך ורק לאחר אישור בכתב מקצין הצלילה

משלחת מחקר

משלחת המבצעת פעילות מחקר מחוץ לאילת. הצלילות במשלחת מחקר תתבצענה לפי תקנון הצלילה, בגיבוי של ביטוח המכסה פעילות בישראל ובחו"ל (באחריות הצולל). קצין הצלילה בשיתוף המדען הראשי של המשלחת ימנה רכז צלילה למשלחת. רכז הצלילה של המשלחת יוודא הימצאות הביטוח, קיום התנאים לביצוע פעילות צלילה בטוחה וידאג לתכנון תכנית להגשת טיפול רפואי הולם ופנוי בעת הצורך ותקשורת.

רכז צלילה במשלחת מחקר

רכז הצלילה יהיה צולל מדעי, רצוי נאמן צלילה, ומינויו כרכז יאושר ע"י קצין הצלילה של המכון. באחריות רכז הצלילה לוודא שצלילות המשלחת והפעילויות הקשורות בהן יבוצעו בצורה בטוחה תוך דאגה לשלום הצוללים ובתאום עם כל הרשויות המוסמכות. רכז הצלילה לא רשאי להיות בו זמנית ראש תכנית המחקר הימי, אך עליו לתאם אתו את צלילות הקבוצה. רכז הצלילה ידאג להכין תכנית להגשת טיפול רפואי הולם בעת הצורך, פנוי ותקשורת.

רופא צלילה

רופא מורשה כהגדרתו באוגדן הצלילה של הרשות הישראלית לצלילה, או כפי שיוגדר על ידי החברה הישראלית לרפואה הפרברית.

רופא המכון

רופא צלילה שנבחר על ידי הנהלת המכון בתאום עם ועדת הצלילה ומשמש חבר בוועדת הצלילה. רופא המכון ייעץ לוועדת הצלילה ולקצין הצלילה בסוגיות רפואיות והוא הפוסק האחרון בשאלות הקשורות לכשירות הרפואית של צוללי המכון. רופא המכון ימליץ על רשימה של רופאי צלילה הרשאים לבדוק את צוללי המכון.

צלילת אויר

צלילה המתבצעת כשהצוללים המשתתפים בה נושמים אויר דחוס ממערכת צלילה עצמאית.

צלילת נייטרוקס

צלילה שבה הצוללים נושמים אויר מועשר בחמצן. צלילת נייטרוקס תתבצע רק על ידי צוללים שהוסמכו כצוללי נייטרוקס המשתמשים בציוד המותאם לצלילת נייטרוקס. כל צלילת נייטרוקס במסגרת המכון תתוכנן בשיתוף קצין הצלילה והיא חייבת באישורו.

צלילה טכנית

צלילה המתבצעת תוך שימוש ביותר מתערובת גזים אחת. צלילה טכנית תתבצע רק על ידי צוללים מוסמכים לצלילה טכנית, המשתמשים בציוד המותאם לצלילה טכנית. התכנון והביצוע של צלילות טכניות יעשה בפיקוח צמוד של קצין הצלילה.

פרק ג' - התנאים לצלילה במסגרת המכון

א. לא יצלול אדם במסגרת המכון אלא לאחר קבלת אישור מקצין הצלילה.

ב. על כל צולל לעבור בדיקות רפואיות כדלהלן:

בדיקה רפואית ראשונית (עם הצטרפות הצולל למצבת צוללי המכון)

 • מילוי הצהרה רפואית.
 • בדיקת רופא צלילה.
 • תמונת דם שלמה (תד"ש).
 • כימיה.
 • בדיקת שתן.

בדיקות חוזרות

 • עד גיל 40 בדיקה חוזרת כל 5 שנים.
 • מעל גיל 40, בדיקה חוזרת כל 3 שנים.
  • צילום חזה.
  • בדיקת שתן כללית.
  • בדיקת שומנים בדם.
  • בדיקת סוכר בצום.
  • א.ק.ג. במנוחה.
  • הערכת מחלת לב כלילית באמצעות הערכת גורמי סיכון.
 • מעל גיל 60, בדיקה חוזרת כל 2 שנים.
  • היסטוריה רפואית.
  • בדיקה גופנית מלאה בדגש על רכיבים נירולוגים ואוטולוגים.
  • א.ק.ג. המנוחה.
  • בדיקת שתן כללית.
  • בדיקת שומנים בדם.
  • בדיקת סוכר בצום.
  • הערכת מחלת לב כלילית באמצעות הערכת גורמי סיכון.
 • לאחר כל תאונת צלילה, על הצולל להיבדק בדיקה גופנית על ידי רופא צלילה ולעבור לפי החלטתו בדיקות נוספות, כתנאי לחזרה לפעילות צלילה במכון.
 • לאחר כל חבלה באוזן יש לבצע בדיקת שמיעה.
 • במקרה של בעיה רפואית יש להודיע לקצין הצלילה ולהתייעץ עם רופא המכון.
 • האחריות לביצוע בדיקות אלה היא על כל צולל וצולל באופן אישי.
 • צוללים אורחים, מתנדבים או צוללים במסגרת קורסים של המכון או מוסדות אקדמיים אחרים, ידרשו למסור הצהרה בכתב על כי נמצאו כשרים ע"י רופא לבצע את המשימה בעבורה הם צוללים ויצהירו כי המכון פטור מאחריות בגין מצבם הגופני.
 • קצין הצלילה רשאי לדרוש מצולל להיבדק בדיקה רפואית בכל עת שימצא לנכון.

ג. על כל צולל במשלחת צלילה מחוץ לגבולות ישראל לשאת ביטוח רפואי ליציאה לחו"ל. בקשה ליציאת הקבוצה תוגש למנהל המדעי של המכון הבינאוניברסיטאי שבועיים לפני תאריך היציאה. הבקשה תכלול הוכחה שיש בידי הקבוצה ביטוחים רפואיים, ביטוח צולל בחו"ל, תכנית פינוי, תכנית לתקשורת ותכנית מדעית.

ד. צולל במסגרת המכון חייב להשתמש בציוד תקין ומאושר על ידי קצין הצלילה. רשימת ציוד החובה לצלילה מפורטת בנספח.

ה. צולל המצטרף למצבת צוללי המכון ו/או צולל אשר לא צלל במשך 6 חודשים יעבור צלילת ביקורת ע"י קצין הצלילה. צולל שלא צלל במשך שנה יחויב בריענון צלילה שתכניתה תיקבע ע"י קצין הצלילה.

ו. תכנון הצלילות ייעשה בהתאם לטבלאות או על פי מחשב צלילה או כפי שיעודכן מדי פעם ופעם. תכנון הצלילה יעשה תוך התחשבות מרבית בגורמי סיכון. התכנון של כל צלילה עמוקה יותר מ30 מ', יעשה בלווי צמוד של קצין הצלילה או מי שמונה על ידו.

ז. התכנון של כל פרויקט מחקר המחייב פעילות צלילה יובא לאישורו של קצין הצלילה. קצין הצלילה יאשר, יגביל או ייזום שינויים בתכניות הצלילה המוצעות כדי להשיג רמת בטיחות אופטימלית בפרויקט המחקר.

ח. התכנון והביצוע של כל צלילה או פרויקט מחקר תת מימי המחייב צלילה בתנאים חריגים או שימוש בציוד מיוחד או פעילות יוצאת דופן, יעשה תחת הנחייתו המקצועית ובפיקוחו הישיר של קצין הצלילה.

ט. כל צולל במסגרת המכון ילווה לפחות ע"י צולל אחד נוסף מקטגוריה כלשהי. מגבלות הצלילה לא יחרגו ממגבלותיו של הצולל בקטגוריה הנמוכה ביותר, המשתתף בצלילה.

י. כל צלילה לעומק 30 מ' או יותר תתבצע תוך שימוש בנייטרוקס. מומלץ להשתמש בנייטרוקס בכל צלילה עמוקה יותר מ25 מ'.

יא. ביום שבו מתבצעת פעילות של ספינה במזח המכון ידאג קצין הצלילה ליידע את כל הצוללים המקיימים פעילות צלילה באותו היום. חצי שעה לפני גישת הספינה למזח וחצי שעה לפני יציאת הספינה מהמזח לא יהיו צוללים במים. צליל נקישות פטיש על עמודי המזח מהווה הוראה לצוללים לצאת מהמים.

יב . כל צלילה המתבצעת במרחק של למעלה מ 200 מ' מהחוף תבוצע בסיוע כלי שייט (סירה או רפסודה) המסוגל להציף את כל המשתתפים בצלילה והמצויד במכשיר קשר כולל מכשיר VHF ימי. על כלי השיט יונף דגל צוללים. האחריות להסדרת הליווי והקשר הינה על הצולל עצמו. בצלילה מכלי שיט בעגינה או בהיסחפות יישאר על הסירה מפעיל מוסמך שלא ישתתף בצלילה.

יג . בעת ביצוע צלילה שלא בשטח המגודר מול המכון, יונף דגל צלילה כמתואר בחוקי השייט. בדרך כלל יונף הדגל מסירה או מכלי שייט המשרת את הצלילה או ממצוף הנגרר על ידי אחד הצוללים. לפני היציאה יש להודיע לקצין הצלילה ולדאוג לתכנית פינוי מתאימה. יש להצטייד באמצעי תקשורת כגון רדיו או טלפון סלולרי וכן מכשיר קשר VHF ימי.

יד. הצלילה לנשים בהריון אסורה כמתחייב מתנאי הביטוח הצלילה הספורטיבית ו/או המקצועית.

נהלי צלילה

 1. על כל צולל למלא את פרטי הצלילה במקום המיועד באתר האינטרנט של המכון לפני הכניסה למים. הטופס כולל: שמות המשתתפים, אתר הצלילה, עומק, שעת כניסה, שעת יציאה משוערת וזמן תחתית. עם סיום הצלילה יעדכן הצולל את פרטי הצלילה המדויקים.
 2. על כל צולל לבצע בדיקת ציוד צלילה אישי ואח"כ בדיקת בן זוג של חבריו לצוות לפני הכניסה למים. כדי להסיר ספק, האחריות על תקינות ציוד הצלילה והפעלתו המקצועית הינה על הצולל. בשום פנים ואופן לא יצלול צולל עם ציוד שאינו תקין.
 3. הכניסה והיציאה מהמים יתבצעו על ידי כל המשתתפים המשתתפים. בשום פנים לא יישאר צולל בודד מתחת למים או על פניהם.
 4. מיד לאחר כניסתו למים על הצולל לוודא שכל חבריו לצוות נמצאים ומגיבים לסימן O.K.
 5. על כל הצוללים בצוות לשמור על קשר עין ביניהם. המרחק בין הצוללים חייב לאפשר מתן עזרה במקרה חירום.
 6. יש לדווח לחברי הצוות כאשר לחץ האוויר במיכל מגיע ל- 100 אטמוספירות.
 7. על הצלילה להתבצע בהתאם לתכנית הצלילה שנקבעה מראש. שינוי תכנית הצלילה במהלכה יהיה שינוי לחומרה כלומר הצוללים יצללו לעומק רדוד יותר מהמתוכנן או לזמן קצר יותר מהמתוכנן. בכל מקרה יש לסיים את הצלילה כאשר לחץ האוויר של אחד מהמכלים בצוות מגיע ל- 50 אטמוספירות. במצב זה, כל  המשתתפים בצלילה יצאו מהמים.
 8. צלילה לעומק העולה על 9 מ' מחייבת בסיומה הפסקה בת 3 דקות לפחות, בעומק שבין 3 ל5 מ'.
 9. קצב העלייה לא יעלה על 10 מ' בדקה.
 10. הצולל אחראי לביטחונו האישי בפועל. אין לצלול כאשר תנאי הים אינם בטוחים, כאשר הצולל אינו מרגיש כשורה ובכל מקרה שאיזה שהוא גורם עלול לגרוע מרמת הבטיחות של הצלילה. במקרי חירום רק כאשר נשקפת סכנת חיים, הצוללים רשאים להפר סעיפים מתקנון הצלילה. מקרים כאלה ידווחו בכתב לקצין הצלילה ויכללו הסברים המתארים את הנסיבות והצדקה לצעדים שננקטו.
 11. חובה על הצולל לדווח לקצין הצלילה על כל חריג הקשור בבטיחות צלילה, כולל "כמעט וקרה".
 12. צוות או צולל שלא ימלאו אחר הנהלים יושעו מכל פעילות צלילה במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי ומשימוש בציוד המכון. הרשאים להשעות צולל הם קצין הצלילה והמנהל המדעי של המכון על פי שיקול דעתם וללא חובת הנמקה. הרשאה מחודשת לצלול תינתן אך ורק באישור בכתב מהמנהל המדעי ומקצין הצלילה.

צלילת לילה

צלילת לילה הינה צלילה המבוצעת כולה או חלקה בחשכה. לצלילה זו מתווספות ההגבלות הבאות:

 1. צלילת לילה תבוצע אך ורק בתיאום מראש עם קצין הצלילה או רכז הצלילה.
 2. צלילת לילה תבוצע רק באתר המוכר למשתתפים בצלילה, מצלילה שביצעו בשעות האור.
 3. צלילות לילה יוגבלו לעומק מרבי של 12 מ'.
 4. יש לתאם מראש את הצלילה עם חיל הים.
 5. לפני הכניסה למים בנוסף על הרישום הצלילה באתר האינטרנט של המכון, יש להודיע לשומר הלילה על מועד הכניסה למים ועל מועד היציאה המשוער. כמו כן יש לתאם מראש עם השומר כי במידה ויש איחור של 30 דקות ממועד השיבה המתוכנן עליו להזעיק את קצין הצלילה או לחילופין את המנהל האדמיניסטרטיבי של המכון.
 6. עם תום הצלילה יש להודיע לשומר הלילה על סיום הצלילה בנוסף על עדכון סיום הצלילה באתר המכון.

שמירת טבע:

 1. הצוללים נדרשים להקפיד הקפדה יתרה על חוקי שמירת הטבע. הוצאת מדגמים כגון: אלמוגים, דגים ויצורים אחרים ופגיעה בערכי טבע מוגנים תיעשה אך ורק באישור רשות שמורות הטבע. האחריות להשגת האישור מוטלת על הצולל.
 2. הפעילות המדעית בשטח תיעשה באופן שיצמצם ככל האפשר נזקים משניים לערכי טבע.
 3. מכשירים ועצמים זרים המוכנסים למים לביצוע עבודה מדעית יוצאו מהים עם סיום העבודה/הפרויקט.

פרק ד' - טיפול והשאלת ציוד צלילה

 1. צולל שקיבל ציוד צלילה של המכון אינו רשאי להעבירו לאדם אחר.
 2. תקינותו של ציוד צלילה השייך למכון הינה באחריותו של קצין הצלילה. האחריות על תקינותו של ציוד צלילה פרטי או ציוד השייך לאחת מקבוצות המחקר במכון הינה של המשתמשים. קצין הצלילה רשאי לבדוק את תקינות הציוד של הצוללים במכון בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי והוא רשאי להורות על הפסקת שימוש בפריט ציוד כזה או אחר, או להורות על שליחת פריט ציוד לבדיקה טיפול או תיקון.
 3. כל אדם השואל ציוד יבדוק את תקינותו בעת ההשאלה ובטרם ישתמש בו. אין לצלול עם ציוד שהתגלה בו פגם ואפילו הקטן ביותר. הצולל מתחייב לשמור על הציוד. בתום הצלילה ישטוף הצולל את הציוד ויחזירו לקצין הצלילה. במידה ונמצא ציוד פגום על הצולל לדווח על כך לקצין הצלילה.
 4. קצין הצלילה יהיה אחראי לכך שכל הווסתים, מאזני הציפה והמכלים שבבעלות המכון יעברו ביקורות תקופתיות כפי שמתחייב מכללי הרשות הישראלית לצלילה, ע"י טכנאי מוסמך.
 5. תחזוקת מדחס האוויר והמערכת ההיקפית הקשורה לו תיעשה בהתאם להוראות היצרן ובאחריותו של קצין הצלילה.

פרק ה' - נוהלי חירום

בכל חשד לתאונת צלילה, טביעה, כמעט טביעה, שאיפת מי ים או כל מקרה של מצב רפואי בלתי תקין אחר לאחר צלילה יש לדאוג לפינוי הנפגע לבית החולים ולהתחיל מיד בטיפול עזרה ראשונה.

טיפול עזרה ראשונה:

I - נפגע בהכרה: יש להשכיב את הנפגע בתנוחה נוחה לו, לפתוח את מיכל החמצן (יש להבטיח שאין מגע עם שמן ולפתוח את הברז באיטיות) לכוון את ווסת הזרימה למקסימום ולהרכיב לנפגע את מסכת החמצן. אם הוא מסוגל יש לתת לנפגע לשתות ולפנות אותו מיד לבית החולים תוך יידוע חדר המיון שמדובר בתאונת צלילה.

II - נפגע חסר הכרה: יש לפתוח נתיב אויר מיד ולבדוק אם הנפגע נושם באופן ספונטני. יש להזעיק אמבולנס. אם הנפגע נושם יש לתת לו חמצן לפי הנוהל הנ"ל (אין לתת שתיה). אם הנפגע אינו נושם, יש להפעיל נוהל החייאה מיד!!!

העלמות של צולל או שחיין

עם העלמות של צולל על בן זוגו של הצולל לנקוט מיד בנוהל הפרדות! על הצולל לסרוק °360 מסביב ולהתחיל בעליה מבוקרת לפני המים. באם הצולל אינו מאתר את בן זוגו על פני המים עליו לקחת תכוונים לנקודות חוף, לצאת מהמים ולהזעיק עזרה. בחוף יש להפעיל את מירב האנשים הנמצאים במעבדה. יש לפרוש צופים על המזח ועל החוף בכל אזור ה צלילה, כולל צופים בחוף. על הצופים לחפש בועות וסימנים אחרים במקביל יש להפעיל שנורקליסטים על פני המים ולפחות זוג צוללים אחד, הצופים אמורים לכוון את השנורקליסטים והם אמורים לכוון את הצוללים אם נמצא משהו. עם הצטרפות צופים, שנורקליסטים וצוללים נוספים למחפשים יש להרחיב את אזור החיפוש.

החיפוש ינוהל על ידי הצולל הבכיר בשטח עד להגעתו של קצין הצלילה ועל ידי קצין הצלילה לאחר מכן.

הזעקת עזרה

בכל אירוע הקשור לצלילה יש להזעיק אמבולנס או רכב פינוי (תלוי בחומרת מצבו של הנפגע). הזעקת העזרה תעשה על ידי כל מי שפנוי לעשות זאת (שומר, צופים מהצד וכו') במקביל יש לדווח בטלפון לקצין הצלילה ולמנהל האדמיניסטרטיבי.

במקרה של צולל או שחיין נעדר, באחריות מנהל החיפוש לדווח מידית לסירת המשטרה, חיל הים, למועדוני הצלילה ולכל כלי השייט המאזינים על ערוץ 11 ב VHF וכן ליחידת החילוץ של אילת.

דיווח

במקרה של אירוע חריג הקשור בצלילה יש לכתוב דו"ח מפורט ככל האפשר על השתלשלות העניינים של האירוע. הדו"ח ייכתב על ידי כל אחד מהעדים או המעורבים באירוע באופן עצמאי וככל האפשר ללא תאום ביניהם. ציוד הצלילה המעורב באירוע יסומן ויועבר לבדיקה כפי שיקבע על ידי המנהל המדעי.

קצין הצלילה יתחקר את כל הנוגעים ויכתוב דו"ח משלו עם מסקנות ראשונית והמלצות לביצוע. מכותבי הדוחות יהיו: המנהל המדעי, המנהל האדמיניסטרטיבי, מחלקת בטיחות וחברי ועדת הצלילה.

הדו"ח יכלול את המידע הבא:

 • מקום, תאריך וזמן התאונה או המקרה.
 • שמות ותפקידי האנשים המעורבים.
 • שמות העדים.
 • תיאור מדויק של התאונה או המקרה הכולל את תכנון הצלילה וכל מידע הקשור לתאונה או המקרה.
 • תיאור תנאים או מהלכים לא בטיחותיים אשר תרמו לתאונה או המקרה.
 • הצהרה של רצף האירועים אשר קדמו לתאונה או למקרה.

פרק ו' - טפסים

שאלון רפואי לצולל מדעי
כתב הצהרה- צוללנים ספורטיביים במכון הבינאוניברסיטאי
טופס השאלת ציוד צלילה
נהלי צלילה במכון
המלצות להצלת צולל מחוסר הכרה
Top